Broj 40 - Srijeda, 29. rujna/septembra 1999.

Na osnovu clana 23. stav 1. Zakona o unutrasnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/96 i 19/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O JEDINSTVENOJ FEDERALNOJ UNIFORMI POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

U Uredbi o jedinstvenoj federalnoj uniformi policije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 5/96) u clanu 2. iza rijeci "sapke" i zareza dodaju se rijeci: "znacke u obliku grba Federacije Bosne i Hercegovine".

Clan 2.

U clanu 6. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Znacka iz clana 2. ove uredbe nosi se na sredini prednjeg dijela sapke, odnosno s desne strane prednjeg dijela kape."

Clan 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V. broj 197/99
14. septembra 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r