Broj 40 - Srijeda, 29. rujna/septembra 1999.


Na temelju clanka 23. stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/96 i 19/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O JEDINSTVENOJ FEDERALNOJ ODORI POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

U Uredbi o jedinstvenoj federalnoj odori policije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 5/96) u clanku 2. iza rijeci "sapke" i zareza dodaju se rijeci: "znacke u obliku grba Federacije Bosne i Hercegovine ".

Clanak 2.

U clanku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Znacka iz clanka 2. ove uredbe nosi se na sredini prednjeg dijela sapke, odnosno s desne strane prednjeg dijela kape."

Clanak 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V. broj 197/99
14. rujna 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, v. r.