Broj 3 - Utorak, 2. februara/veljace 1999.

Na osnovu clana 117. stav 3. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O UREDU ZA SARADNJU I ZASTUPANJE PRED KOMISIJOM ZA LJUDSKA PRAVA

Clan 1.

Ovom uredbom osniva se Ured za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava (u daljem tekstu: Ured za saradnju i zastupanje) kao samostalna strucna sluzba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada); uredjuje djelokrug, osnove unutrasnje organizacije Ureda za saradnju i zastupanje; polozaj, ovlastenja i odgovornosti sekretara koji rukovodi Uredom za saradnju i zastupanje.

Clan 2.

Ured za saradnju i zastupanje pruza sve relevantne informacije Komisiji za ljudska prava, osnovanoj Aneksom 6. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Aneks 6) i s njom u potpunosti saradjuje, vrsi poslove zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine pred Domom za ljudska prava (u daljem tekstu: Dom) i Ombudsmenom za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: Ombudsmen) kao dijelovima Komisije za ljudska prava; stara se o provodjenju odluka Doma za ljudska prava i preporuka Ombudsmena koje se odnose na Federaciju Bosne i Hercegovine, te vrsi i druge poslove u cilju realiziranja Aneksa 6. od strane Federacije Bosne i Hercegovine kao Strane ugovornice Aneksa 6. Poslove iz stava 1. ovog clana, Ured za saradnju i zastupanje, vrsi u skladu sa Ustavom, zakonom i Pravilima precedure pred Domom i Pravilima procedure pred Ombudsmenom. U ostvarivanju svoje funkcije Ured za saradnju i zastupanje ostvaruje saradnju sa slicnim institucijama Republike Srpske i drzave Bosne i Hercegovine.

Clan 3.

Ured za saradnju i zastupanje u vrsenju svoje funkcije ostvaruje saradnju s organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i opcina, preduzecima (drustvima) i drugim pravnim osobama na zakonom propisani nacin.

Clan 4.

Sjediste Ureda za saradnju i zastupanje je u Sarajevu.

Clan 5.

Sredstva za rad Ureda za saradnju i zastupanje osiguravaju se u Budzetu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budzet), a rasporedjivanje sredstava vrsi se po propisu koji vazi za federalna tijela uprave.

Clan 6.

Uredom za saradnju i zastupanje rukovodi sekretar koji ima zamjenika. Sekretara i zamjenika sekretara Ureda za saradnju i zastupanje postavlja i razrjesava Vlada na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera. Sekretar i zamjenik sekretara ne mogu biti iz istog konstutivnog naroda.
Sekretar i zamjenik sekretara za svoj rad odgovaraju Vladi.

Clan 7.

Zamjenik sekretara Ureda za saradnju i zastupanje zamjenjuje sekretara u slucaju njegove ili sprijecenosti za rad i pomaze sekretaru u radu.

Clan 8.

Unutrasnja organizacija Ureda za saradnju i zastupanje uredjuje se aktom o unutrasnjoj organizaciji. Akt o unutrasnjoj organizaciji donosi sekretar uz saglasnost zamjenika sekretara. Na usaglasen prijedlog akta o unutrasnjoj organizaciji iz stava 1. ovog clana, saglasnost daje Vlada.
Akt o unutrasnjoj organizaciji Ureda za saradnju i zastupanje donijet ce se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Clan 9.

U Uredu za saradnju i zastupanje moze se u skladu sa aktom o unutrasnjoj organizaciji postavljati pomocnici i savjetnici.

Clan 10.

Pomocnika sekretara postavlja i razrjesava Vlada na usaglasen prijedlog sekretara i zamjenika sekretara.

Clan 11.

Ured za saradnju i zastupanje pocinje s radom postavljenjem sekretara.

Clan 12.

Sekretar Ureda za saradnju i zastupanje u pogledu rukovodjenja Uredom za saradnju i zastupanje ima prava i duznosti rukovoditelja federalnog tijela uprave.

Clan 13.

Ured za saradnju i zastupanje ima pecat koji izdaje organ u skladu sa zakonom.

Clan 14.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da vazi Uredba o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 46/98).

Clan 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 24/99
18. januara 1999. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.