ZAKON O OGRANICENOJ UPORABI DUHANSKIH PRERADJEVINA

I OPCE ODREDBE

 

Clanak 1.

Ovim zakonom uredjuje se ogranicena uporaba duhanskih preradjevina, obveze proizvodjaca, zabrana promidzbe i prodaje duhanskih preradjevina i druga pitanja sa svrhom zastite i promicanja zdravlja pucanstva od stetnog djelovanja duhanskih preradjevina.

Clanak 2.

Duhanskim preradjevinama, sukladno ovom zakonu, smatraju se: 1. cigarete, 2. cigare, 3. cigarilosi, 4. duhan za lulu i duhan za pusenje, 5. duhan za smrkanje i zvakanje, i 6. druge duhanske preradjevine.

II ZABRANA UPORABE DUHANSKIH PRERADJEVINA

Clanak 3.

Uporaba duhanskih preradjevina (u daljnjem tekstu: pusenje) zabranjuje se u: 1. odgojnoobrazovnim ustanovama, 2. ustanovama za smjestaj i boravak djece i studenata, 3. zdravstvenim ustanovama, 4. socijalnim ustanovama, 5. drugim javnim ustanovama. Zabrana pusenja iz stavka 1., ovoga clanka odnosi se na sve federalne, zupanijske, gradske i opcinske organe i institucije. Zabrana pusenja iz stavka 1. ovoga clanka odnosi se i na poduzeca i druge pravne osobe gdje se obavlja proizvodni proces. Zabrana pusenja odnosi se i na radne prostorije poduzeca i druge pravne osobe u kojima se odvija djelanje sa strankama, odnosno u kojima djelaju dva ili vise djelatnika od kojih je najmanje jedan nepusac. U ustanovama, poduzecima i drugim pravnim osobama iz st. 1, 2. i 3. ovoga clanka pusenje je dozvoljeno u zasebno odredjenim prostorijama za pusenje.

Clanak 4.

Zabrana pusenja odnosi se i na zatvorene objekte u kojima se: 1. odrzavaju kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmicenja, 2. vrsi snimanje i emitiranje, 3. odrzavaju sjednice i drugi organizirani skupovi pucanstva, osim u za to odredjenim prostorijama u smislu clanka 3. stavka 2. ovog zakona.

Clanak 5.

U ugostiteljskim objektima gdje se vrsi usluzivanje hrane utvrdjuju se posebne prostorije za pusenje. Pusenje je zabranjeno u slasticarnicama i mlijecnim restoranima.

Clanak 6.

Pusenje se zabranjuje i u: 1. sredstvima u kojima se vrsi javni prijevoz u cestovnom prometu (ukljucujuci i gradska prometna saredstva); 2. sredstvima u kojima se vrsi javni prijevoz u zeljeznickom i zracnom prometu i unutarnjoj plovidbi, osim u zasebno odredjenim prostorijama za pusenje; 3. zicarama; 4. liftovima. Pusenje se zabranjuje i u kolodvorskim objektima, osim u zasebno odredjenim prostorijama za pusenje. III OBVEZE PROIZVODJAcA

Clanak 7.

Zabranjena je proizvodnja i prodaja duhanskih preradjevina koje na ambalazi nemaju na vidnom mjestu istaknut podatak o tome koliko miligrama katrana i nikotina sadrze. Podatak iz stavka 1. ovoga clanka mora biti otiskan u boji koja se razlikuje od podloge, slovima koja su velika najmanje 2 mm.

Clanak 8.

Proizvodjaci i uvoznici duhanskih preradjevina duzni su da na originalnom pakovanju, na prednjoj strani proizvoda, stave oznakuupozorenje: "PUSENJE JE STETNO ZA ZDRAVLJE". Pored oznake upozorenja iz stavka 1. ovoga clanka, duhanske preradjevine u prodaji moraju, na bocnoj strani originalne ambalaze, imati otiskano i jedno od sljedecih upozorenja: "Pusenje skracuje zivot", "Pusenje prouzrokuje rak pluca i bolesti srca", "Pusenje u trudnoci skodi razvoju djeteta". Oznaka upozorenje iz st. 1. i 2. ovoga clanka mora biti otiskano u boji koja se razlikuje od podloge i ne smije biti na dijelu ambalaze koja se otvara, kao ni na dijelu koji se pri otvaranju unisti.

IV ZABRANA PROMIDZBE

Clanak 9.

Zabranjena je promidzba duhanskih preradjevina u tisku, na radiju i televiziji, putem dijapozitiva u kinima, filmova, panoa, tabli, naljepnica i drugih oblika promidzbe na javnim mjestima, na objektima i sredstvima prijevoza (prometa) putem svjetlecih reklama, preko knjiga, casopisa, kalendara i odjevnih predmeta, ukljucujuci i sponzoriranje sportskih, kulturnih i drugih javnih priredbi od strane poduzeca koja se bave proizvodnjom i prodajom duhanskih preradjevina.

Clanak 10.

Ne smatra se promidzbom iz prethodnog clanka objavljivanje obavijesti o kakvoci i drugim svojstvima duhanskih preradjevina u strucnim knjigama, casopisima i drugim publikacijama koje su namijenjene iskljucivo proizvodjacima ili prodavcima duhanskih proizvoda. Ne smatra se promidzbom ni isticanje tvrtke proizvodjaca.

Clanak 11.

Proizvodjaci i prodavaci na veliko mogu izvijestiti pucanstvo, u trajanju najdulje 15 dana, o pojavi na trzistu nove vrste duhanske preradjevine. Novom vrstom duhanske preradjevine, u smislu stavka 1. ovog clanka, smatraju se duhanske preradjevine koje imaju smanjenu kolicinu katrana za 10 ili vise postotaka od istovrsnih duhanskih preradjevina koje su u prodaji, a koje imaju najnizu kolicinu katrana i nikotina. Informacije iz stavka 1. ovoga clanka ne mogu se objavljivati na radiju ili televiziji kao ni u publikacijama namijenjenim pretezno mladezi.

V ZABRANA PRODAJE

Clanak 12.

Zabranjuje se prodaja duhanskih preradjevina u objektima koji su od predskolskih i skolskih ustanova udaljeni manje od 100 m i koji su smjesteni unutar sportskorekreacijskih povrsina. Zabranjuje se prodaja duhanskih preradjevina: osobama mladjim od 15 godina, iz automatskih aparata, koje nisu u originalnom pakovanju proizvodjaca, koje se prodaju u rasutom (refuznom) stanju i koje ne sadrze oznaku upozorenje iz cl. 7. i 8. ovoga zakona.

VI NADZOR

Clanak 13.

Nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja: 1. Sanitarna inspekcija nad primjenom odredaba clanka 3. stavak 1., clanka 4. toc. 1. i 2. i cl. 5. i 6; 2. Inspekcija rada nad primjenom odredaba clanka 3. st. 2. i 3. i clanka 4. tocka 3.; 3. Trzisna inspekcija nad primjenom odredaba cl. 7, 8, 9, 11. i 12. ovoga zakona. Nadzor nad primjenom cl. 7. i 8. ovog zakona pri uvozu duhanskih preradjevina obavlja Federalno ministarstvo financijaCarinska uprava. Ako nadlezna inspekcijska tijela iz stavka 1. tocke 3. ovoga clanka utvrde da se duhanske preradjevine prodaju, odnosno da se obavlja promidzba protivno odredbi cl. 7, 8, 9, 11. i 12. ovog zakona, donijet ce rjesenje o zabrani prodaje, odnosno promidzbe. Zalba protiv rjesenja iz stavka 3. ovoga clanka ne odlaze izvrsenje rjesenja. Troskove izvrsenja snosi izvrsenik.

VII KAZNENE ODREDBE

Clanak 14.

Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit ce se za privredni prijestup poduzece ili druga pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih preradjevina, ako: 1. protivno ovom zakonu na originalnom pakovanju duhanskih preradjevina ne istakne podatak iz clanka 7. i upozorenje iz clanka 8. ovog zakona, odnosno ako prodaje duhanske preradjevine suprotno clanku 12. stavku 2. ovog zakona; 2. protivno odredbi cl. 9, 10. i 11. ovog zakona vrsi promidzbu duhanskih preradjevina. Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se novcanom kaznom od 250 do 500 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 15.

Novcanom kaznom od 500 do 2.000 KM kaznit ce se za prekrsaj ustanova, poduzece i druga pravna osoba, odnosno fizicka osoba, ako ne zabrani pusenje i ne odredi prostorije za pusenje u roku iz clanka 19. ovog zakona. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se novcanom kaznom od 100 do 150 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 16.

Novcanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit ce se za prekrsaj poduzece, druga pravna, odnosno fizicka osoba ako prodaje duhanske preradjevine suprotno odredbi clanka 12. stavak 1. ovog zakona. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se novcanom kaznom od 100 do 150 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 17.

Novcanom kaznom od 30 KM kaznit ce se na licu mjesta fizicka osoba koja pusi u: 1. ustanovama, poduzecima i drugim pravnim osobama iz clanka 3. ovog zakona; 2. objektima iz clanka 4. ovog zakona; 3. ugostiteljskim objektima iz clanka 5. ovog zakona; 4. sredstvima prijevoza i kolodvorskim objektima iz clanka 6. ovog zakona. Novcanu kaznu iz stavka 1. ovoga clanka naplacuje inspektor koji obavlja izravni nadzor sukladno clanku 13. ovoga zakona.

Clanak 18.

Novcane kazne utvrdjene ovim zakonom, do pustanja u opticaj KM, mogu se placati u DEM ili protuvrijednosti valute koje se koriste u platnom prometu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po srednjem tecaju koji utvrdjuje i objavljuje nadlezna financijska institucija na dan placanja.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 19.

Ustanove, poduzeca i druge pravne osobe duzne su istaci znak zabrane pusenja i odrediti prostorije za pusenje u objektima iz cl. 3, 4, 5. i 6. stavka 2. i sredstvima prijevoza iz clanka 6. stavka 1. ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Obveza iz stavka 1. ovoga clanka odnosi se i na fizicku osoba koja obavlja djelatnost osobnim djelanjem u objektima iz clanka 5. ovog zakona.

Clanak 20.

Proizvodjaci i uvoznici duhanskih preradjevina duzni su na originalnom pakovanju duhanskih preradjevina istaknuti podatak iz clanka 7. i upozorenje iz clanka 8. ovog zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanak 21.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine primjena odredbe clanka 33. Zakona o zastiti na radu ("Sluzbeni list SRBiH", broj 22/90), kao i odredbe cl. 17. i 18. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe ("Sluzbeni list RBiH", broj 2/92) u dijelu koji se odnosi na zabranu promidzbe duhana i duhanskih preradjevina.

Clanak 22.

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Mariofil Ljubic,. v. r.

Predsjedatelj Zastupnickog doma Enver Kreso, v. r.