Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU VRSIOCA DUZNOSTI DIREKTORA FEDERALNOG CENTRA ZA UKLANJANJE MINA I NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA

I

AHDIN ORAHOVAC imenuje se za vrsioca duznosti direktora Federalnog centra za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

II

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 246/97
23. decembra/prosinca 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.