Na osnovu clana 69. Zakona o prekrsajima kojima se povredjuju federalni propisi ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 9/96), u vezi sa odredbama cl. 50. do 59. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 6/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE KOMISIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA-FINANCIJA ZA VODJENJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saglasna je da se imenuje Komisija Federalnog ministarstva finansija-financija za vodjenje prekrsajnog postupka.

II

1. HAMDIJA IBRAHIMBEGOVIC, predsjednik
2. DALIBOR PUSIC, zamjenik predsjednika
3. BOSKO RAGUZ, clan
4. DENIS SIJAMIJA, zamjenik clana
5. ENISA KAFEDZIC, clan
6. FEHRIJA BAJRAMOVIC, zamjenik clana.

III

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 190/97
2. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.