Na osnovu clana 21. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILACKOG RATA - FEDERALNE UPRAVE ZA PITANJA BORACA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

I

VINKO DUGONJIC razrjesava se duznosti zamjenika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilac kog rata - Federalne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata, na licni zahtjev.

II

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 41/97
20. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.