U skladu sa clanom 155. stav 6. Zakona o izvrsenju krivicnih i prekrsajnih sankcija ("Sluzbeni list SRBiH", br. 12/84, 12/87, 25/88 i 27/90), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU DUZNOSTI UPRAVNIKA OKRUZNOG ZATVORA U TUZLI

I

VAHID CAMDZIC razrjesava se duznosti upravnika Okruznog zatvora u Tuzli, na licni zahtjev.

II

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 43/97
20. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.