Na osnovu clana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU POMOCNIKA MINISTRA U FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE

I

KRUNOSLAV VASILJ razrjesava se duznosti pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 71/97
15. aprila/travnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.