Na osnovu clana 21. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU POMOCNIKA FEDERALNOG MINISTRA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I SUMARSTVA

I

Prof. dr MARKO TADIC razrjesava se duznosti pomocnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva, na licni zahtjev.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 59/97
27. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.