Na osnovu clana 21. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU POMOCNIKA MINISTRA U FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

I

DRAZEN BARBARIC, razrjesava se duznosti pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, radi rasporeda na drugu duznost.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 187/97
2. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.