Na osnovu clana 21. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU POMOCNIKA MINISTRA U FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA

I

MERSIDA SUCESKA razrjesava se duznosti pomocnika ministra za carine u Federalnom ministarstvu finansija, na licni zahtjev.

II

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 38/97
20. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.