Na osnovu clana 22.d stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU POMOCNIKA DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

DERVIS DZONLAGIC razrjesava se duznosti pomocnika direktora Federalnog zavoda za statistiku.

II

Ovo rjesenje objavi ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 217/97
4. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.