Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU I PRIVREMENOM IMENOVANJU CLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZEMALJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

I

Dr ASTRIDA BUGARSKI razrjesava se duznosti clana Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

II

Za clanove Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine privremeno se imenuju:
1. mr AISA SOFTIC
2. ALEKSANDAR NINKOVIC

III

Rjesenje ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 138/97
17. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.