Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU I IMENOVANJU CLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA KNJIZEVNOSTI I POZORISNE UMJETNOSTI

I

GRADIMIR GOJER, MIROSLAV MILJANOVIC i AIDA KLJUCIC razrjesavaju se duznosti clanova Upravnog odbora Muzeja kjizevnosti i pozorisne umjetnosti.

II

Za clanove Upravnog odbora Muzeja knjizevnosti i pozoris ne umjetnosti privremeno se imenuju:
1. dr ENES KUJUNDZIC,
2. TAMARA SARAJLIC - SLAVNIC,
3. TONCI GRBELJA i
4. MEDHIJA MAGLAJLIC.

III

Rjesenje ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 139/97
17. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.