Na osnovu clana 8. Uredbe o osnivanju Fondacije za zaposljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 14/96 i 15/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU I IMENOVANJU CLANA UPRAVNOG ODBORA POVJERENIKA FONDACIJE ZA ZAPOSLJAVANJE, OBUKU, DEMOBILIZACIJU, REINTEGRACIJU I JAVNE RADOVE

I

AHDIN ORAHOVAC razrjesava se duznosti clana Upravnog odbora povjerenika Fondacije za zaposljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove.

II

Za clana Upravnog odbora povjerenika Fondacije za zaposljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove, imenuje se FATIMA REPCIC.
V broj 218/97
4. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.