Na osnovu clana 21.stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU GLAVNOG FEDERALNOG INSPEKTORA-RUKOVODIOCA ODJELJENJA ZA KONTROLU ZAKONITOSTI RADA FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA

I

ENES BEZDROB razrjesava se duznosti glavnog federalnog inspektora-rukovodioca Odjeljenja za kontrolu zakonitosti rada u Federalnom ministarstvu unutrasnjih poslova.

II

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 90/97
19. juna/lipnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.