Na osnovu cl. 191. i 192. Zakona o drzavnoj upravi ("Sluzbeni list RBiH", broj 26/93), kao i clana 21. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 6/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU GLAVNOG FEDERALNOG SANITARNOG INSPEKTORA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

I

Prim. dr HASIM MUHAREMOVIC, razrjesava se duznosti glavnog federalnog sanitarnog inspektora u Federalnom ministarstvu zdravstva, na licni zahtjev.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 198/97
9. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.