Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), a u skladu sa clanom 8. stav 2. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O RAZRJESENJU CLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Dr STIEPO ANDRIJIC i dr IZUDIN KESETOVIC razrjesavaju se, na licni zahtjev, duznosti clanova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 174/97
18. septembra/rujna 1997. godine
Mostar

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.