Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH, br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU CLANOVA UPRAVNOG ODBORA HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za clanove Upravnog odbora Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine imenuju se:
dr TOMISLAV ISEK
MUHIBA KALJANAC i
SONIBOJ STANISIC.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 219/97
4. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.