Na osnovu clana 22a. stav 2. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

I

Za zamjenika direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove postavlja se MUSTAFA BEGIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 52/97
27. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.