Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU ZAMJENIKA DIREKTORA SLUZBE ZA ZAJEDNICKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BIH

I

Za zamjenika direktora Sluzbe za zajednicke poslove organa i tijela Federacije BiH postavlja se mr PERO IVOSEVIC.

II

Rjesenje ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 131/97
17. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.