Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU UPRAVNIKA OKRUZNOG ZATVORA U ORASJU

I

Za upravnika Okruznog zatvora u Orasju postavlja se IVO MAROSEVIC

II

Rjesenje ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 101/97
3. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.