Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG DOMA U ZENICI

I

Za upravnika Kazneno-popravnog doma u Zenici postavlja se JUSUF SETA.

II

Rjesenje ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 93/97
19. juna/lipnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.