Na osnovu clana 5. stav 3. Uredbe o obrazovanju Federalne komisije za nestale osobe ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU PREDSJEDAVAJUCEG I DOPREDSJEDAVAJUCEG FEDERALNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE

I

Za Predsjedavajuceg Federalne komisije za nestale osobe, postavlja se AMOR MASOVIC.

II

Za Dopredsjedavajuceg Federalne komisije za nestale osobe postavlja se BERISLAV PUSIC.

III

Predsjedavajuci i dopredsjedavajuci Federalne komisije ostvarivat ce funkciju rukovodjenja Federalnom komisijom naizmjenicno, svakih tri mjeseca.

IV

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 177/97
18. septembra/rujna 1997. godine
Mostar

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.