Na osnovu clana 21. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU POMOCNIKA MINISTRA ODBRANE ZA PRAVNE POSLOVE

I

Za pomocnika ministra odbrane za pravne poslove u Federalnom ministarstvu odbrane postavlja se LUTVO MEHONIC

II

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 26/97
20. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.