Na osnovu clana 22d. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU POMOCNIKA DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU - SEKTOR NACIONALNIH RACUNA I CIJENA

I

Za pomocnika direktora Federalnog zavoda za statistiku -Sektor nacionalnih racuna i cijena, postavlja se DERVIS DZONLAGIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 185/97
2. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.