Na osnovu clana 22d. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU POMOCNIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE-SEKTOR ZA PREMJER I KOMASACIJU ZEMLJISTA

I

Za pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Sektor za premjer i komasaciju zemljista, postavlja se MIRSAD BAKSIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 167/97
18. septembra/rujna 1997. godine
Mostar

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.