Na osnovu clana 22d. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU POMOCNIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILACKOG RATA-FEDERALNE UPRAVE ZA PITANJA BORACA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

I

Za pomocnika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata-Federalne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata, postavlja se ANDRIJA BALETIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 152/97
28. augusta/kolovoza 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.