Na osnovu clana 22d. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU POMOCNIKA DIREKTORA FEDERALNOG METEOROLOSKOG ZAVODA-SEKTOR ASTRONOMIJE

I

Za pomocnika direktora Federalnog meteoroloskog zavoda -Sektor astronomije, postavlja se MUHAMED MUMINOVIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 164/97
18. septembra/rujna 1997. godine
Mostar

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.