Na osnovu clana 22d. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU POMOCNIKA DIREKTORA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI

I

Za pomocnika direktora Federalne direkcije robnih rezervi, postavlja se IVICA DUMANCIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 196/97
9. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.