Na osnovu clana 21. stav 1. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95, 2/96 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU GLAVNOG FEDERALNOG INSPEKTORA U FEDERALNOM MINISTARSTVU PRAVDE

I

Za glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu pravde postavlja se Mr ZIJAD HASIC.

II

Ovo rjesenje objavi ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 216/97
4. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.