Na osnovu clana 22a. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

I

Za direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja postavlja se dr ESAD VILOGORAC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 62/97
3. aprila/travnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.