Na osnovu clana 22a. stav 2. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA

I

Za direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja postavlja se mr MIRSAD HROMIC.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 151/97
28. augusta/kolovoza 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.