Na osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNU UPRAVU

I

Za direktora Zavoda za javnu upravu postavlja se LIDIJA KORAC.

II

Rjesenje ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 133/97
17. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.