Na osnovu clana 16. stav 3. Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 18/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra finansija, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG DIREKTORA PORESKE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

RAMIZ DZAFEROVIC postavlja se za generalnog direktora Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 80/97
13. maja/svibnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.