Na osnovu clana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "OSNOVNE BOLNICKE SLUZBE"

I

Za direktora Jedinice za implementaciju Projekta "Osnovne bolnicke sluzbe" postavlja se Prof. dr ANTUN LOVRINCEVIC

II

Ovim rjesenjem stavlja se van snage Rjesenje federalnog minista zdravstva broj: 01-5-262/96 od 24. 10. 1996. godine.

III

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 61/97
27. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.