Na osnovu clana 22a. stav 2. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 9/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera, donosi

RJESENJE O POSTAVLJENJU DIREKTORA FEDERALNOG METEOROLOSKOG ZAVODA

I

Za direktora Federalnog meteoroloskog zavoda postavlja se ENES SARAC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 55/97
27. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.