Na osnovu clana 15. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE

I

Obrazuje se Radna grupa za boracka pitanja u sastavu:
1. FUAD PURISEVIC, direktor Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilackog rata - predsjednik
2. STIPO BULJAN, zamjenik direktora Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilackog rata -zamjenik predsjednika
3. SAKIB MAHMULJIN, zamjenik ministra odbrane - clan
4. DAVOR FILIPOVIC, iz Federalnog ministarstva odbrane - clan
5. JOZO LEUTAR, zamjenik federalnog ministra unutras njih poslova - clan
6. MEHMED ALIJAGIC, zamjenik federalnog ministra finansija - clan
7. SNJEZANA BODNARUK, nacelnik Odjeljenja za normativno- pravne poslove - clan
8. RASIM KADIC, federalni ministar za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice - clan
9. MARKO PEJCINOVIC, pomocnik ministra za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice - clan
10. IBRAHIM MORANKIC, federalni ministar prostornog uredjenja i okolice - clan
11. AMIR KRIKO, predsjednik Saveza RVI BiH - clan
12. ADEM CATAK, predsjednik Organizacije porodica sehida BiH - clan
13. ZAIM BACKOVIC, predsjednik JOB "Unija veterana" BiH - clan
14. JASNA ZLOMISLIC, predsjednik Udruge poginulih -c lan
15. ZORAN PRSKALO, predsjednik udruge HVIDRA - clan

II

Zadatak Radne grupe je da osigura zajednicko djelovanje i koordinaciju u radu narocito u izradi zakona, drugih propisa i opcih akata kojima se uredjuju osnovna prava i nacin ostvarivanja prava porodica sehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih boraca.

III

Sastancima Radne grupe mogu prisustvovati i lica koja uz saglasnost predsjednika Radne grupe odrede clanovi iz tacke I ovog rjesenja.

IV

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 87/97
20. maja/svibnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.