Na osnovu tacke XVIII Odluke o osnivanju i poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 24/97), Vlada Federacije BiH, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA GENERALNOG DIREKTORA INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za zamjenika generalnog direktora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se JOSIP PRSKALO

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 228/97
20. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.