Na osnovu clana 15. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 18/96) i clana 21. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine imenuje se MARINKO BOSNJAK

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 9/97
6. februara 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.