Na osnovu tacke XVIII Odluke o osnivanju i poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 24/97), Vlada Federacije BiH, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Upravni odbor Invsticijske banke Federacije BiH imenuju se:
1. DRAGO BILANDZIJA, predsjednik Upravnog odbora
2. EDHEM BICAKCIC
3. RIJAD RASCIC
4. VLADIMIR SOLJIC
5. KASIM OMICEVIC
6. JOSO DAMJANOVIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 229/97
20. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.