Na osnovu clana IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i clana 25. stav 2. Zakona o ustanovama ("Sluzbeni list RBiH", br. 6/92 i 13/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA RACUNOVODSTVO I REVIZIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Upravni odbor Zavoda za racunovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1. ZORAN CORIC, predsjednik
2. prof. dr SABAHUDIN OSMANCEVIC, potpredsjednik
3. VALERIJA GALIC, clan
4. prof. dr MUHAMED PAMUKCIC, clan
5. MIROSLAV VIDOVIC, clan
6. prof. dr SULEJMAN DIZDAREVIC, clan
7. ENVER MULALIC, clan
8. RASIM BALIC, clan
9. MILAN NOVOKMET, clan.

II

Upravni odbor Zavoda odluke donosi na bazi usaglasenih glasova svih clanova.

III

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 50/97
27. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.