Na osnovu clana 11. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 18/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Upravni odbor Agencije za privatizaciju imenuju se:
1. dr STIEPO ANDRIJIC, predsjednik
2. SEAD DELIC, zamjenik predsjednika
3. ADEM BORIC, clan
4. ZORAN KRTOLIC, clan
5. HARIS NEIMARLIJA, clan
6. DRAGAN RADOS, clan
7. MEHMED CORHODZIC, clan
8. dr IZUDIN KESETOVIC, clan
9. NIKOLA CUCIC, clan.

II

Upravni odbor Agencije odluke donosi na bazi usaglasavanja glasova svih clanova.

III

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 49/97
27. marta/ozujka 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.