Na osnovu tacke VI Odluke o obrazovanju Federalne grupe za atomsku energiju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 28/97), premijer uz saglasnost sa zamjenikom premijera, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I CLANOVA FEDERALNE GRUPE ZA ATOMSKU ENERGIJU

1.

Za predsjednika, potpredsjednika i clanove Federalne grupe za atomsku energiju Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1. Prof. dr MIRZA MUSANOVIC, spec. radiolog-onkolog, Institut za onkologiju, Sarajevo, predsjednik;
2. Dr RADOSLAV LONCAR, spec. nuklearne medicine, Klinicka bolnica, Mostar, potpredsjednik;
3. MEHIDIN SIRBUBALO, dipl. fizicar, Zavod za zdravstvenu zastitu BiH, Sarajevo, clan;
4. BORO BJELOBRK, dipl. ing. el., spec. nuklearne energije, Elektroprivreda BiH, Sarajevo, clan;
5. Prof. dr STJEPAN MARIC, dipl. fizicar, Masinski fakultet, Sarajevo, clan;
6. Mr ANDJA HADZIABDIC, dipl. ing. hem., spec. Jonizirajuceg zracenja, Federalno ministarstvo prostornog uredjenja i okolisa, Sarajevo, clan;
7. Dr FARUK MEKIC, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva, clan;
8. Prof. dr LEJLA SARACEVIC, dipl. ing. hem., spec. radiologije sa radijacionom higijenom, Veterinarski fakultet, Sarajevo, clan.

2.

Ovo rjesenje objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 232/97
20. novembra/studenog 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.