Na osnovu clana 21. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU POMOCNIKA MINISTRA U FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

I

Za pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica imenuje se SULEJMAN GARIB

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 11/97
6. februara 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.