Nas osnovu clana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UVJETNI OTPUST OSUDJENIH LICA KOJA KAZNU ZATVORA IZDRZAVAJU U KAZNENO-POPRAVNIM ORGANIZACIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Komisiji za uvjetni otpust osudjenih lica koja kaznu zatvora izdrzavaju u kazneno-popravnim organizacijama Federacije Bosne i Hercegovine, a osudjena su na kaznu zatvora preko cetiri mjeseca, imenuju se:
1. SAFET PASIC, zamjenik ministra pravde, za predsjednika Komisije;
2. IGNJACIJE DODIK, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, za clana i zamjenika predsjednika Komisije;
3. MALIK HADZIOMERAGIC, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za clana;
4. DZEMAL HUSIC, pomocnik ministra pravde, za clana;
5. DAVOR FILIPOVIC, zamjenik pomocnika ministra odbrane, za clana.

II

Za zamjenike clanova Komisije imenuju se:
1. FATIMA BASIC, zamjenik federalnog tuzioca;
2. LUTVO MEHONIC, pomocnik ministra odbrane;
3. DZEMALUDIN MUTAPCIC, pomocnik ministra pravde i
4. RADOSLAV UDOVCIC, savjetnik federalnog ministra socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

III

Administrativno-tehnicke poslove Komisije obavlja i troskove snosi Federalno ministarstvo pravde.

IV

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 92/97
19. juna/lipnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.