Na osnovu clana 54. Zakona o osiguranju imovine i osoba ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 7/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra finansija-federalnog ministra financija, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UREDA ZA NADZOR ZA POSLOVANJE NAD DRUSTVOM ZA OSIGURANJE

I

Za direktora Ureda za nadzor za poslovanje nad drustvom za osiguranje, imenuje se BRANISLAV BILIC

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 193/97
9. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.