Na osnovu clana 52. Zakona o osiguranju imovine i osoba ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 7/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU CLANOVA SAVJETA UREDA ZA NADZOR NAD POSLOVANJEM DRUSTVA ZA OSIGURANJE

1.

Za clanove Savjeta Ureda za nadzor nad poslovanjem drustva za osiguranje, imenuju se:
1. MEHMED ALIJAGIC
2. MIDHAT TERZIC
3. BOZO MISURA
4. ZORAN CORIC
5. MILORAD KRUNIC

2.

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 194/97
9. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.