Na osnovu clana 8. Uredbe o osnivanju Fondacije za zaposljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 14/96 i 15/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi

RJESENJE O IMENOVANJU CLANOVA ODBORA POVJERENIKA FONDACIJE ZA ZAPOSLJAVANJE, OBUKU, DEMOBILIZACIJU, REINTEGRACIJU I JAVNE RADOVE

I

Na osnovu clana 24. Statuta Fondacije za zaposljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za clanove Odbora povjerenika Fondacije imenuje:
1. MIROSLAV KALEA - ispred Federalnog ministarstva odbrane-obrane,
2. PETAR BOSNIC - ispred Federalnog ministarstva finansija- financija,
3. AKIF BECAREVIC - ispred Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
4. AHDIN ORAHOVAC - ispred Federalnog ministarstva prostornog uredjenja i okolisa,
5. FUAD CERKEZ - ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
6. TAHIR DEMIROVIC - ispred Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilackog rata - Federalne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata,
7. IZET STARCEVIC - ispred Privredne komore BiH,
8. JAGO LASIC - ispred Gospodarske komore Mostar,
9. MESUD SABITOVIC - ispred Zavoda za zaposljavanje BiH,
10. IVAN PUSIC - ispred Zavoda za zaposljavanje Mostar,
11. IZET BAJRAMOVIC - ispred Sindikata BiH.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 191/97
2. oktobra/listopada 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.